Kunskap om adhd och strategier (psykoedukation)

Att förstå vad funktionsnedsättningen innebär är första steget mot att hitta rätt insatser och det utgör basen i all behandling. Med psykopedagogik avses utbildning och information som ökar förståelsen för funktionsnedsättningen samt ger strategier att handskas med vardagen för familjen, för barnet självt, och för andra personer i omgivningen så som pedagoger och andra närstående.

Föräldrautbildning för föräldrar som har barn med adhd

Den första psykopedagogiska insatsen erbjuds individuellt i samband med återgivningen av diagnosen efter utredningen, oftast av samma team eller mottagning som genomförde utredningen. Därefter kan psykopedagogik erbjudas i grupp i form av en föräldrakurs. Föräldrarna får lära sig mer om vad adhd innebär samt får hjälp att hitta strategier för att bemöta barnet och får utbyta erfarenheter med andra föräldrar om hur man handskas med vardagens utmaningar. Föräldrakursen innehåller även information om samhällets stöd. 

På Adhd-center erbjuds grundkursen STRATEGI för föräldrar.

Barn- och tonårsgrupper

Beskedet om diagnosen kan väcka starka känslor hos många - allt från lättnad till ilska, sorg eller oro för framtiden. ​Barnet eller tonåringen kan därför ha glädje av att en egen psykopedagogisk insats som syftar till att öka förståelsen för den egna funktionsnedsättningen, samtidigt som gruppen ger möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter med unga i samma situation.

På Adhd-center erbjuds informationsträff för barn och tonåringar samt kurser för tonåringar.

Insatser till förskole- och skolpersonal

​Förskole- och skolpersonalen kan få mer information om det enskilda barnet i samband med återgivningen av utredningen till familjen. Ofta behöver personalen också mer konsultation och samarbete. De pedagogiska åtgärderna ska förskolan eller skolan ansvara för i samråd med föräldrarna. Kommunen ansvarar för att skolan ger elever och personal det stöd som behövs.

> Mer om stöd och rättigheter vid adhd i skolan samt tips till pedagoger

Andra närstående

Andra familjemedlemmar så som syskon och mor- och farföräldrar kan också behöva kunskap om adhd och få utbyta erfarenheter. Även andra närstående så som övrig släkt och nära vänner kan ha nytta av kunskapen.

Adhd-center erbjuder kurser och föreläsningar för närstående.

Informationsmaterial

​En viktig del av psykopedagogiken är informationsmaterial av hög kvalitet där familjemedlemmarna och andra personer i nätverket kan få råd, tips och kunskap. På Adhd-centers hemsida har vi samlat informationsmaterial som är baserat på tillförlitlig forskning, erfarenheter av yrkesverksamma samt föräldrar som har barn med adhd.

> Adhd-centers informationsmaterial med föräldratips, faktablad och användbara länkar till andra webbplatser

Föräldraträning

​Många föräldrar kan behöva mer stöd föräldrarollen, särskilt om problembilden är mer komplex exempelvis om barnet agerar aggressivt och utagerande. Föräldraträning syftar till att bryta negativa samspelsmönster, minska beteendeproblematiken och reducera den stress som många föräldrar till barn med adhd upplever. I Sverige finns ett antal olika föräldraträningsprogram så som Komet och Cope. Programmen bygger på inlärningspsykologiska och beteendeterapeutiska principer och ger föräldrar bland annat verktyg för att förstärka positiva beteenden och hantera utmanande beteenden. Föräldraträning bedrivs oftast i grupp men kan individueliseras för att passa familjers specifika behov. Programmen erbjuds ofta av kommunen eller via BUP.

> Information om föräldraträningsprogrammet Komet på Stockholm stads hemsida

Psykopedagogiska insatser för vuxna med adhd

De psykopedagogiska insatserna, när det gäller vuxna, kan bestå av information och rådgivning till såväl personen med adhd som till närstående. Informationen kan ges i gruppformat och syftar till att ge förståelse och hjälp att hitta strategier för att hantera svårigheter. Den här typen av utbildning erbjuds i regel av vuxenpsykiatrin. Ett exempel på en sådan utbildning heter PEGASUS.

> Läs mer om PEGASUS (Hogrefe.se)

Kurser och föreläsningar för unga vuxna (mellan 18 till 25 år) och deras närstående erbjuds av Adhd-center.