Behandling och stöd vid adhd

När det gäller behandling finns erfarenhet av verkningsfulla metoder för att begränsa symtomen och förhindra tillkommande svårigheter.

Adhd är ingen sjukdom, det är ett sätt att fungera. Därför handlar inte behandlingsinsatserna om att "bota" adhd. Insatserna är inriktade på att hjälpa personen med adhd utveckla färdigheter och förmågor samt lära såväl personen med adhd som omgivningen att hantera svårigheterna som kan uppstå.

Det som visat sig mest effektivt är så kallad multimodal behandling som innebär att man kombinerar psykosociala och pedagogiska insatser med medicin. Även närstående kan behöva olika former av stöd.

> Behandlingsinsatser som rekommenderas vid adhd, regionalt vårdprogram (pdf)

> Utredning och behandlingsinsatser vid adhd på hemsidan Psykiatristöd.se

Adhd-centers informationskarta vid adhd

En informationskarta över vart man kan vända sig i olika frågor när det gäller adhd:

Fritt vårdval 

Enligt patientlagen har patienten så kallat fritt vårdval. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken mottagning eller klinik som du vill vända dig till, oavsett var du bor. Det fria vårdvalet gäller inom den offentligt finansierade vården (landstinget) eller privata vårdgivare som har avtal med något landsting.

> Läs mer om det fria vårdvalet på Vårdguidens hemsida.

Vårdgaranti

​Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få komma i kontakt med vården. Det finns olika regler för hur länge det får dröja att få sin vård baserat på om det är exempelvis primärvård eller specialistvård som du söker. Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser ska du vända dig till Vårdgarantikansliet för att få hjälp att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.

> Kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet inom Stockholm läns landsting (1177.se)

Samordnad individuell plan (SIP)

Om ett barn eller en vuxen med adhd har flera kontakter, exempelvis inom både hälso- och sjukvård samt socialtjänst kan det vara läge för en SIP. Det innebär att de olika aktörerna träffas för att samordna insatserna och samverka för att den enskilda ska få dina behov tillgodosedda.

>Titta på en 3 minuter lång film om SIP (uppdragpsykiskhalsa.se)

>Läs mer om SIP för barn och unga (uppdragpsykiskhalsa.se)

>Läs mer om SIP för vuxna (uppdragpsykiskhalsa.se)