Forskning

Adhd-center är ett kunskapscenter med målet att erbjuda specialistkunskap om adhd och ha hög kvalitet på hela centrets utbud. Vi eftersträvar att nära följa den forskning som görs inom området.

Som ett led i detta har vi ett fortlöpande samarbete med forskare i Sverige och andra länder. I detta samarbete erbjuder vi utvalda, intressanta forskningsprojekt att annonsera på vår anslagstavla, på hemsidan eller genom brev för att få kontakt med personer som kan bli delaktiga i forskningen som till exempel intervjupersoner eller deltagare i olika studier.

Vi har strikt sekretess och all medverkan i dessa forskningsprojekt är frivillig och ligger helt utanför Adhd-centers verksamhet.

> Till pågående studier och projekt

> Till tidigare studier och projekt som Adhd-center har bidragit till

Pågående studier och projekt:

> Navigator ACT

> IPSA adhd

Navigator ACT

Vad är syftet? Navigator ACT baseras på en behandlingsform som kallas Acceptance and Commitment Therapy, en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress. I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta förhållningssätt i vardagen som främjar välmående.

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar till barn 0-17 år med funktionsnedsättning som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning.

Vill du delta? Läs om förutsättningar för att delta i gruppbehandlingen, om gruppens teman och upplägg samt intresseanmäl dig genom Navigator ACTs hemsida (se länk längre ned).

Frågor om forskningen? Navigator ACT utvärderas i ett forskningsprojekt i ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa samt KIND, Karolinska Institutet. Mer information finns på länken nedan:

> Till Navigator ACTs hemsida

Ansvarig forskare: Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa och forskare vid KIND,
Karolinska Institutet. 

Om du önskar mer information, kontakta ansvariga för Navigator ACT-projektet:
Bella Berg, Leg. Psykolog, Habiliteringens resurscenter. Tel. 08-123 355 53,
e-post: bella.berg@sll.se
Tiina Holmberg Bergman, Leg. Psykolog, Habiliteringens resurscenter. Tel. 08-123 355 55,
e-post: tiina.holmberg-bergman@sll.se  

-

IPSA adhd

Vad är syftet? IPSA är ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos som vill arbeta för att stärka relationen – och minska risken för konflikt – med sitt/ett av sina barn mellan 3 – 11 år. 

Hur ser programmet ut? Programmet består av 14 träffar, varav 6 i grupp samt uppföljning. Du som tidigare gått föräldrastödsprogram såsom KOMET kommer att känna igen många av de föräldrastrategier som lyfts. Den största skillnaden är att IPSA varvar grupptillfällen med individuella träffar med arbetsterapeut  och hela tiden väger in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardag och föräldraskap.

Frågor om forskningen? IPSA utvecklas och testas vid KIND, Karolinska Institutet i samarbete med Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Detaljerad information om hur forskningsprojektet går till finns på IPSAs hemsida.

Vill du delta? Information om intresseanmälan finns på IPSAs hemsida:

> Till IPSAs hemsida

Studiesamordnare: Therese Lindström: therese.lindstrom@ki.se

Huvudansvarig forskare: Tatja Hirvikoski, docent: tatja.hirvikoski@ki.se

> Klicka här för att komma högst upp på sidan

Tidigare studier och projekt som Adhd-center har bidragit till:

> Studie om Adhd-centers grundkurser

> Studie om Adhd-centers telefonrådgivning

> Kvalitetsregistret Neuropsyk

Studie om Adhd-centers grundkurser​

Syfte: Adhd-center vill kunna erbjuda alla familjer en bra grundkurs om adhd/add. Vi vill veta vad våra grundkurser gör för nytta och vad föräldrar tycker om deras olika delar. Vi vill också veta om kurserna är lika bra för föräldrar som har egna adhd-symptom. Därför har Adhd-center bjudit in alla föräldrar (både med och utan egna adhd-symptom) att delta i våra grundkurser inom ramen för forskning. Datainsamling pågick mellan 2016-2019.

Har du frågor om studien? Kontakta studiesamordnare Therese Lindström på therese.lindstrom@ki.se.

Projektansvarig: Tatja Hirvikoski, docent Karolinska Institutet (tatja.hirvikoski@ki.se)

-

Studie om Adhd-centers telefonrådgivning​

Vilka utmaningar möter barn och unga med adhd och deras familjer? Adhd-center erbjuder telefonrådgivning till centrets drygt 5000 inskrivna patienter samt till allmänheten, en tjänst som främst används av föräldrar till barn och tonåringar med adhd.

Adhd-center har under perioden januari 2013 till april 2015 samlat in statistik kring rådgivningssamtalen, som har sammanställts och analyserats. Syftet med projektet är att undersöka vilka frågor föräldrar till barn och unga med adhd behöver rådgivning kring, samt vem i familjen som söker rådgivning och information.

Forskningsstudien har publicerats som artikel i Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. För att läsa artikeln i sin helhet, tryck på länken nedan:

> "Burden sharing in families to children, adolescents and young adults with ADHD: Analysis of ADHD Helpline in Swedish Clinical Services" (pdf genom Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology)

ProjektansvarigTatja Hirvikoski, Med. Dr. och FoUU-chef

Artikelförfattare:

Elina Renhorn, socionom vid Habiliteringscenter Järva och forskningsassistent vid FoU
Carl Nytell, leg. pykolog (tidigare på Adhd-center)
Camilla Ekstrand, leg. psykolog och f.d. enhetschef för Adhd-center
Anna Backman, leg. psykolog (tidigare på Adhd-center), MSc, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KIND, Karolinska Institutet
Tatja Hirvikoski, FoUU-chef, med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi

-

​Kvalitetsregistret Neuropsyk

För att kvalitetssäkra vården på Adhd-center arbetar vi med kvalitetsregistret Neuropsyk.

Du kan bidra till vårt arbete med att utveckla och säkerställa vårdkvaliteten genom att vi får registrera vissa uppgifter om ditt barn i det regionala kvalitetsregistret NEUROPSYK. Detta gäller även dig som är ung vuxen med adhd. Medverkan är frivillig och påverkar inte den vård ditt barn eller du som ung vuxen får. Du har när som helst rätt att få uppgifterna borttagna ur registret.

> Mer information om registret finns på KINDs hemsida

> Klicka här för att komma högst upp på sidan